Algemene voorwaarden

Draagwijdte van de voorwaarden

 1. De klant stemt automatisch en onherroepelijk in met deze algemene voorwaarden bij de aanvaarding van de offerte of overeenkomst, ongeacht elke eerdere correspondentie en met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren en uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan te worden door Bau Interieur BV.
 2. Onderhavige voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en Bau Interieur BV, met betrekking tot het geheel van de aan Bau Interieur toevertrouwde opdrachten.
 3. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen aan te pas komen, draagt Bau Interieur BV geen verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen in de aanvaarde offerte of overeenkomst. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 4. Onze offertes zijn 60 dagen geldig.

Omvang en omschrijving van de bestelling

 1. Goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De koper dient de geleverde goederen onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 30 dagen na de ontdekking ervan worden gemeld per aangetekend schrijven.
 2. Omschrijving van de diensten
  • Ontwerpopdracht
   Inbegrepen:
   – een persoonlijk online dossier, toegankelijk met paswoord via www.bauinterieur.be
   – een digitale 3D-presentatie van het voorontwerp met de betreffende ruimtes
   – een suggestie van materiaalgebruik aan de hand van een moodboard
   – een planzicht van de algemene situatie
   – maatwerkplannen met plan, aanzichten en aanduiding van kastindelingen
   – een suggestie van verlichting, wandkleuren, meubilair en aankleding
   – onbeperkte aanpassingen van het voorontwerp (met uitzondering bij een aanzienlijke conceptwijziging en/of een uitbreiding van de opdracht)
   – definitief ontwerp
   – grove kostenraming
   Niet inbegrepen (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte):
   – showroombezoeken of bezoeken speciaalzaken
   – elektrisch plan
   – verlichtingsplan
   – exacte materiaalbepalingen
   – exacte materiaal- en toestelreferenties
   – technische detailplannen
   – adviezen tijdens de uitvoering
   – adviezen tijdens offerteaanvragen
   – een aanzienlijke conceptwijziging
  • Opdracht werfvoorbereiding, coördinatie en werfopvolging
   Inbegrepen:
   – showroombezoeken of bezoeken speciaalzaken
   – exacte materiaal- en toestelreferenties
   – exacte materiaalbepalingen
   – elektrisch plan
   – verlichtingsplan
   – algemene uitvoeringplannen
   – uitvoeringsplannen maatwerk
   – aanbestedingsdossier
   – technische detailplannen
   – coördinatie en planning van de werken
   – opvolging van de werken
   – voorlopige oplevering
 3. Aanduidingen, beschrijvingen, technische kenmerken, presentatie of toebehoren van goederen of diensten in offertes, documentatie, website, webshop of tarieven, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.
 4. De aandacht van de opdrachtgever wordt gevestigd op het feit dat genoemde bedragen in een kostenraming een raming is en niet de reële kostprijs van de werkzaamheden. Bovendien kan deze variëren in functie van de door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen en supplementen en onvoorspelbare gebeurtenissen die zich in de loop van de uitvoering kunnen voordoen. De actualisering van de geraamde kostprijs kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van eventuele wijzigingen aangebracht in het stadium van het voorontwerp van het project of de resultaten van gespecialiseerde studies en certificaten inzake energieprestaties.
 5. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

Prijsbepaling en herziening

 1. De prijzen voor diensten, zoals opgegeven in onze offertes, gelden voor de uitvoering van de opdracht in één fase en in een doorlopende periode.
 2. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn5 steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5 % gestegen zijn. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Leveringen en termijnen

 1. Goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst.
 2. De aanvang van de uitvoering van diensten wordt steeds in onderling overleg vastgelegd binnen 5 werkdagen na goedkeuring van de offerte.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper, en worden de goederen vervoerd naar de koper op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft het eigendom van Bau Interieur BV zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.
 4. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de opdracht tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
 5. De tijdelijke opschorting van de opdracht door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de opdracht weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
 6. Indien de levering franco bij de klant is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 7. De klant dient ervoor te zorgen dat de opdracht onmiddellijk kan worden aangevat. Hij verbindt zicht ertoe hiervoor alle nodige informatie te verstrekken en indien van toepassing toegang te verlenen tot de site voor opmeting en inventarisatie aan Bau Interieur BV. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van werken, dient de werf door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.
 8. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

Aansprakelijkheid voor schade

 1. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 2. In geval van werken, dient de klant ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

Beëindiging en annulering

 1. Annulering van de bestelling van goederen is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de klant wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de totale waarde van de bestelling, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.
 2. Annulering van de bestelling van diensten of werken, voor of tijdens de uitvoering van de opdracht, is steeds mogelijk. De klant zal hierbij gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds, deels of volledig, uitgevoerde deelopdrachten, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20 % van de totale waarde van de bestelling zonder BTW voor het verder verlies van de opdracht.
 3. Indien Bau Interieur BV zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding van Bau Interieur.

Aanvaarding der werken

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
 3. Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 30 dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.
 4. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Oplevering

 1. Bau Interieur staat de koper bij in de voorlopige oplevering der werken. Deze wordt aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en vanaf de voorlopige oplevering zal tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma. Bau Interieur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gebreken die niet werden vastgesteld tijdens de voorlopige oplevering.
 2. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 72 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
 4. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

Onderaanneming

 1. De facturen van onderaannemers van Bau Interieur BV zijn pas betaalbaar na voorlopige oplevering van hun opdrachten. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de ons toevertrouwde opdrachten door één of meerdere onderaannemers kunnen worden uitgevoerd.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht gebeuren via een aangetekend schrijven aan Bau Interieur BV binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van Bau Interieur BV tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de opdrachten, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
 2. Alle ontwerpen, gemaakt door Bau Interieur BV of zijn onderaannemers, blijven auteursrechtelijk eigendom van Bau Interieur BV en mogen gefotografeerd en gebruikt worden voor publicitaire doeleinden ten voordele van Bau Interieur BV.

Betalingsvoorwaarden

 1. Onze goederen zijn contant betaalbaar bij bestelling, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen in de door de koper aanvaarde offerte.
 2. Ontwerpopdrachten worden als volgt gefactureerd:
  30% op de totale bestelling bij akkoord op de offerte
  40% op de totale bestelling bij ontvangst van het eerste voorontwerp
  30% op de totale bestelling bij ontvangst van het definitief ontwerp
 3. Coördinatieopdrachten (werfvoorbereiding, werfopvolging en voorlopige oplevering) worden als volgt gefactureerd:
  30% op de totale bestelling bij aanvang aanbestedingen
  50% bij start werken
  20% bij oplevering

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling en een schadebeding van 10% op het verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van 125 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 2. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 3. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.
 4. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

Nietigheid

 1. Alle partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden de partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Toepasselijkheid wetsbevoegheid

 1. Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting.

Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden door Bau Interieur BV (BE 0780 427 752 – Hollandstraat 53-2 te 1060 Brussel) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling of aankoop en voor direct marketing alsook om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
 2. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via info@bauinterieur.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.
 3. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).